PERKARA 19: Setiap orang adalah berhak kepada kebebasan pendapat dan mengeluarkan fikiran; hak ini termasuklah kebebasan memegang pendapat tanpa gangguan dan menuntut, menerima dan menyebarkan maklumat dan buah fikiran melalui sebarang media dan tanpa mengira sempadan. - Universal Declaration of Human Rights (OHCHR)

Friday, May 21, 2010

Hukum Membaca Dan Menyentuh Kitab Suci Al-Quran Ketika Dalam Keadaan Uzur Syari'e (Haid)

Saya menyusun analisa ini dengan membahagikannya kepada dua bahagian iaitu [A] untuk pendapat yang melarang dan [B] untuk pendapat yang membenarkan.

[A] Pendapat Yang Melarang Membaca Dan Menyentuh
 


Pendapat yang melarang perempuan dalam keadaan haid menyentuh atau membaca Al-Qur’an mengqiyaskan [1] keadaan perempuan sedang haid sama seperti keadaan berjunub [2]. Kemudian menyandarkan hujah orang yang dalam keadaan junub adalah dilarang menyentuh Al-Qur’an [3] Selain itu pendapat yang mengharamkan turut menyandarkannya pada firman Allah S.W.T:

"(al-Qur’an) Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci (al-Mutatahharun)." - Surah Al-Waqiah, ayat 79.

Dan juga berdasarkan hadith-hadith antaranya Rasulullah S.A.W bersabda:
"Tidaklah menyentuh al-Qur’an dan tidak juga mushaf melainkan orang yang suci." [4]

Dan sebuah lagi hadith daripada Rasulullah S.A.W di mana Baginda bersabda:
"Tidak boleh membaca sesuatu ayat Al-Quran bagi orang junub dan tidak pula perempuan-perempuan haid." [5]

Di atas adalah hujah yang biasa digunakan dan dikatakan dalil jelas mengharamkan secara perempuan dalam keadaan haid untuk menyentuh dan membaca Al-Quran.


[B] Pendapat Yang Membolehkan
Membaca Dan Menyentuh

Manakala bagi pendapat kedua pula, mereka berpegang kepada kaedah bahawa seseorang wanita yang sedang haid boleh melakukan semua perkara seperti biasa melainkan wujud dalil yang tepat (qath'i) yang melarangnya. Dalam hal ini yang jelas dilarang adalah bersolat, berpuasa, melakukan tawaf dan bersanggama. Adapun hukum memegang Al-Qur’an, tidak ada dalil yang tepat yang melarang seseorang yang sedang haid daripada memegangnya
. Apa-apa yang tidak disyari’atkan ketika tempoh penurunan wahyu bukanlah bererti pembuat syari’at yakni Allah S.W.T telah lupa atau lalai tetapi ia bererti hal tersebut memang bukan dimaksudkan sebagai syari’at.

Selain itu, mereka yang berpendapat boleh perempuan haid membaca dan menyentuh Al-Quran menyatakan dalil yang menjadi pendokong hujah melarang perempuan dalam keadaan haid menyentuh atau membaca Al-Quran juga tidak cukup kuat untuk dijadikan hujah.


Antaranya:

1. Tidak boleh diqiyaskan keadaan haid dengan keadaan junub.


a. Qiyas hanya untuk mengeluarkan hukum bagi perkara-perkara yang tidak terdapat di zaman turunnya wahyu. Perkara baru yang wujud selepas kewafatan Rasulullah S.A.W (tiada pada zaman Nabi), maka disandarkan secara analogi kepada sesuatu yang sudah sedia dihukumkan pada zaman Rasulullah berdasarkan kesamaan sebabnya (‘illat). Manakala haid bukanlah perkara baru. Haid sememangnya wujud zaman Rasulullah S.A.W. Sekiranya Rasulullah S.A.W tidak melarang perempuan haid daripada menyentuh dan membaca Al-Quran maka tidak perlu diwujudkan larangan tersebut.

b. Haid dan junub adalah dua perkara berbeza. Seseorang yang berada dalam keadaan junub boleh membuat pilihan samada untuk berada dalam keadaan junub ataupun tidak. Boleh juga memilih untuk keluar daripadanya (dengan mandi wajib) pada bila-bila masa. Sedangkan haid bermula dan berakhir tanpa pilihan. [6]
Ayat Al-Qur’an yang dijadikan rujukan oleh pendapat pertama adalah tidak tepat untuk dijadikan hujah kerana perkataan Al-Mutatahharun sebenarnya merujuk kepada para Malaikat sebagaimana yang boleh dilihat daripada keseluruhan ayat yang berkaitan:
 

2. Al-Mutatahharun di dalam Surah Al-Waqiah, ayat 79 merujuk kepada Malaikat. [7]

Seperti mana dapat dilihat pada keseluruhan ayat:
 
Bahawa sesungguhnya itu ialah Al-Quran yang mulia, Yang tersimpan dalam Kitab yang cukup terpelihara, Yang tidak disentuh melainkan oleh makhluk-makhluk yang diakui bersih suci (al-Mutatahharun); Al-Quran itu diturunkan dari Allah Tuhan sekalian alam. - Surah Al-Waqiah; ayat 77-80.
 

Berkata Ibnu Abbas R.A, ayat fii Kitabim-maknun bererti di langit, yakni di Al-Lauh Al-Mahfuz manakala Al-Mutatahharun adalah para Malaikat yang suci. Demikian juga keterangan beberapa sahabat dan tabi‘in sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibn Jarir Ath-Thabari dalam Jami’ Al-Bayan. [8]

3. Perkataan ‘suci’ (At-Taharun) di dalam hadith Tidaklah menyentuh Al-Qur’an dan tidak juga mushaf melainkan orang yang suci.” memiliki banyak makna.


Mengikut kaedah Usul Fiqh: Sesuatu perkataan yang memiliki banyak erti tidak boleh dibataskan kepada satu maksud tertentu melainkan wujud petunjuk yang dapat mendokongi pembatasan tersebut.

Perkataan suci tersebut boleh bererti suci daripada najis seperti tahi atau air kencing.

4. Kelemahan Hadith Tidak boleh membaca sesuatu ayat Al-Quran bagi orang junub dan tidak pula perempuan-perempuan haid.”


Hadith ini dha’if [9] kerana perawinya [10] yang bernama Ismail bin 'Ayasy, ia dipercayai oleh penduduk Syam (Syria) tapi dha'if di sisi ahli Hadith di Iraq dan Madinah-Mekah. [11]

Berkata Imam An-Nawawi R.A:

Adapun hadith Ibn Umar: “Tidak boleh membaca sesuatu apa jua daripada Al-Qur’an seorang yang dalam keadaan junub atau haid”, maka ia diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibn Majah, Al-Baihaqi dan selainnya. Ia adalah hadith yang dha‘if, didha‘ifkan oleh Al-Bukhari, Al-Baihaqi dan selainnya. Kedha‘ifan yang terdapat padanya adalah jelas.
[12]

Hadith tersebut memiliki tiga jalan periwayatan yang semuanya dha’if. Syaikh Al-Albani [13] tidak menjadikannya penguat antara satu sama lain. Beliau juga mengatakan hadith-hadith dalam bab orang junub/haid tidak boleh membaca Al-Quran semuanya tidak sah dijadikan dalil termasuk hadith Ibn Umar ini. [14]

Kesimpulan


Secara peribadi saya melihat pendapat B, iaitu boleh sentuh dan baca Al-Quran ketika haid lebih rajih (jelas). Pendapat ini turut disokong oleh Imam Asy-Syaukani R.A dan Syaikh Al-Islam Ibn Taimiyyah R.A [15]. Selain itu ia juga praktikal dan tidak memberatkan mereka yang suka untuk menelaah Al-Quran. Allah S.W.T telah berfirman:


Alif-Lam-Mim. Kitab Al-Quran ini, tidak ada sebarang syak padanya; ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang (hendak) bertaqwa. - Al-Baqarah; ayat 1-2.

Individu Muslim yang bertaqwa memerlukan Al-Quran sebagai petunjuk dan panduan, ini tentunya merangkumi setiap masa dan keadaan termasuklah ketika haid. Maka dengan itu Al-Qur’an dan As-Sunnah yang sahih tidak melarang perempuan haid daripada menyentuh maupun membaca Al-Quran ketika haid.


Disusun semula oleh ibnumustafa

---------------------------------- [ nota kaki ] ----------------------------------

[1] Qiyas merupakan salah satu kaedah dalam ilmu fiqh bagi mengeluarkan hukum bagi perkara-perkara yang tidak terdapat di zaman turunnya wahyu. Akan dijelaskan lebih terperinci di bawah sub-topik Pendapat Yang Membolehkan. 

[2] Junub adalah keadaan berhadas besar kerana telah melakukan hubungan kelamin (jima') atau mengeluarkan mani, baik keluarnya mani itu kerana masturbasi, mimpi, atau melamun. 

[3] Larangan orang berjunub membaca Al-Quran itu sendiri adalah salah satu subjek perbezaan pendapat di kalangan ulama’. Sebahagian ulama’ melarangnya manakala terdapat sebahagian lagi yang mengatakan dalil melarangnya tidak kuat untuk dijadikan hujah. Dr.Yusuf Al-Qardhawi menyimpulkan membaca Al-Quran dalam keadaan junub sekadar makruh tanzih sahaja. Rujuk Fikih Taharah, ms 315, Bab Kenapa Kita Mandi (Apa Saja Yang Boleh Dilakukan Setelah Mandi).

[4] Hadith daripada ‘Amr bin Hazm R.A, dikeluarkan oleh Ibn Hibban, Al-Hakim, Baihaqi dan lain-lain melalui beberapa jalan yang setiap darinya memiliki kelemahan. Namun setiap darinya saling menguat antara satu sama lain sehingga dapat diangkat ke taraf sahih, atau setepatnya sahih lighairihi. Lihat semakan Badri Abdul As-Samad dalam Al-Itihaf bi Takhrij Ahadith Al-Isyraf ‘ala Masail Al-Ikhtilaf (Dar Al-Buhts, Dubai 1999), Jld.1, ms.77-82. Dinukil daripada buku Menelan Air Liur Tidak Membatalkan Puasa, Jahabersa. 

[5] Hadith daripada Ibnu Umar R.A. Diriwayatkan At-Tirmidzi; Ibn Majah dan Al-Baihaqi. Dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'I di dalam Sunannya no.588 dan At-Tirmidzi di dalam sunannya no.121. Lihat juga Fiqh Syafii, jilid 1, Haji Idris Ahmad S.H. Darjat hadith ini akan diperbahaskan di bawah sub-topik Pendapat Yang Membolehkan. 

[6] Lihat Fiqh Perundangan Islam, Dr.Wahbah Zuhaili (bab perbezaan atara haid dan junub), DBP, Jld.1, ms.451.

[7] Al-'Awfi meriwayatkan daripada Ibn 'Abbas, Tafsir Ibnu Kathir, Bab Allah Bersumpah Ke atas Kehebatan Al-Quran. 

[8] Dar Al-Fikr, Beirut 1999, riwayat no: 25955–25970. Lihat juga Al-Mawardi - An-Nukatu wa Al-‘Uyun (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut), Jld.5, ms.463-464. 

[9] Hadith Dhai’f: Sesuatu (hadith) yang hilang satu syarat dari beberapa syarat untuk menjadi hadith yang maqbul (diterima). Contoh perawi yang meriwayatkan hadith tersebut mempunyai sifat pelupa, buruk hafalan, pendusta atau dituduh sebagai pendusta dan sebagainya. 

[10] Orang yang meriwayatkan hadith. Boleh terdiri daripada golongan Sahabi (para sahabat Nabi), Tabi’in (mereka yang pernah bertemu dengan para sahabat tetapi tidak pernah bertemu Nabi) dan seterusnya. 

[11] Al-Mubarakfoori, Tuhfah Al-Ahwadzi Syarah Jami’ At-Tirmidzi. 

[12] Majmu’ Syarh Al-Muhazzab (Dar Ihya’ At-Turath Al-Arabi, Beirut 2001), Jld.2, ms.123-125 (Kitab Taharah, Bab Apa yang mewajibkan mandi, Bab Hukum terhadap 3 perkara). 

[13] Beliau adalah Muhammad Nasr Ad-Din Al-Albani. Seorang alim hadith yang dilahirkan di Albania dan membesar di Syiria. Tidak seorang pun yang menceburi bidang hadith akan terlepas pandang buku-buku Al-Albani yang sememangnya dikagumi berdasarkan usahanya dan pembacaannya yang meluas. Beliau meninggal dunia di Jordan pada tahun 1999. Sepanjang hayatnya beliau telah menghasilkan terlalu banyak buku samada dalam bentuk tulisannya atau kajian yang beliau lakukan terhadap buku-buku lain. Antara bukunya yang terkenal adalah dua buku yang amat disayangi beliau iaitu Silsilah Al-Ahadith Al-Shahihah dan Silsilah Al-Ahadith Adh-Dhaifah wa Al-Maudhu'ah. Buku pertama mengumpulkan hadith-hadith sahih yang beliau temui sepanjang kajiannya dan buku kedua mengumpulkan hadith-hadith dhaif (lemah) dan palsu yang beliau temui dengan huraian panjang lebar. 

[14] Tamam Al-Minnah, ms.116. 

[15] Di dalam Majmu Al-Fatawa [(Dar Al-Wafa’, Kaherah 2001), Jld.26, ms.191.] beliau berkata:

“Sesungguhnya para wanita mereka mengalami haid pada zaman Rasulullah S.A.W, maka seandainya membaca Al-Qur’an diharamkan ke atas mereka (ketika haid) sepertimana solat, pasti baginda Nabi S.A.W akan menjelaskannya kepada umatnya. Baginda akan mengajarnya kepada para Ummul Mukminun (para isteri baginda) dan akan dinukil daripada mereka oleh orang ramai. Akan tetapi tidak ada satupun (riwayat) yang melarang yang dinukil daripada Nabi. Oleh itu hal ini tidak boleh dianggap terlarang padahal telah diketahui bahawa baginda tidak melarangnya. Justeru jika baginda tidak melarangnya padahal ramai wanita yang haid di zamannya, maka sesungguhnya ketahuilah bahawa ia sememangnya tidak haram.”

DEMONSTRASI dan BOIKOT: Jawapan Kepada Yang Membantah. Sejauh Manakah Kesannya?

Adakah dengan mengadakan demonstrasi dan boikot suatu sunnah?

Syeikh Dr Yusof Al-Qaradawi di dalam kitab beliau "Fiqh Awlawiyyat fi Dhaw Al-Quran wa AS-Sunnah" pernah menegaskan kepentingan untuk memahami Maqasid berbanding hanya terikat dan memegang buta kepada nas zohir semata-mata.Demonstrasi dan boikot sememangnya tidak terdapat di waktu pemerintahan Baginda Rasulullah s.a.w.

Namun begitu, ini tidak semestinya menjadikannya sebagai bid’ah, Islam melihat perkara ini kepada maqasid atau maksud sesuatu pelaksanaan itu dibuat.

Ia berbeza dengan ibadat khusus dimana didalam kaedah fiqh ada menyebut “asal sesuatuibadah hukumnya haram kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya” Tetapi demonstrasi dan boikot adalah tergolong dalam bab muamalat kerana ia melibatkan urusan manusia dengan manusia yang diberikan kelonggaran di dalam Islam yang mana penentuan hukumnya adalah berdasarkan hikmah dan tujuannya.

Jika kita lihat tujuan diadakan demonstrasi adalah seperti berikut:

-Menyerlahkan pengaruh dan kuasa
-Menyedarkan tentang kezaliman dan penindasan
-Menyatakan pandangan secara terbuka
-Memperkasakan kecenderungan kelompok
-Mempamerkan kekuatan kelompok -Menyampaikan hasrat
-Mempertahankan hak

Manakala boikot yang dilakukan keatas produk yahudi dan Amerika adalah bertujuan untuk melemahkan ekonomi Zionist dan sekutu-sekutunya serta pada dalam masa yang sama mengukuhkan ekonomi negara Arab dan orang Islam bagi menjadikan mereka berdikari didalam ekonomi mereka.

Jika kita lihat tujuan ia dilakukan adalah baik dan tidak bercanggah dengan islam jika ia ia bebas dari perkara2 yg dilarang oleh syarak. Malah pemboikotan juga memberi kesan ekonomi yang buruk kepada negara mereka dan jika berjaya ia kemungkinan dapat membantut hasrat mereka untuk meneruskan kejahatan dan serangan terhadap islam.

Sebagai contohnya dalam bulan Oktober 2002, McDonald’s menutup operasi mereka di Asia Tengah kerana kerugian akibat kesan secara langsung daripada usaha boikot. Di Jordan, 2 daripada 6 francais McDonald’s terpaksa ditutup kerana tidak mendapat sambutan. Sekiranya syarikat gergasi seperti McDonald’s boleh menerima kesan dan tekanan akibat boikot, sudah tentu syarikat-syarikat yang lebih kecil, yang menyokong Israel , akan membuka mata dan berhati-hati dengan usaha boikot ini.

Sebagai contoh lain Coca-Cola yang sekian lama mendominasi pasaran Asia Tengah telah mengalami kemerosotan jualan sehingga 60% akibat boikot. Kemerosotan ini telah membuka peluang kepada produk alternatif milik perniagaan Muslim dari Iran ZamZam Cola. ZamZam Cola sehinggakan tidak dapat menampung permintaan bagi memenuhi kekosongan pasaran Coca-Cola.


Malahan, mereka berjaya menjual sebayak 4milion tin minuman dalam minggu pertama, suatu yang tidak sekali-kali dijangka dan sekarang ZamZam Cola meluaskan perniagaan dengan membuka kilang-kilang di negara Teluk, sekaligus memberi peluang pekerjaan yang jauh lebih menyeluruh kepada masyarakat. Dan buat pertama kalinya sebuah negara dari Eropah, iaitu Denmark , mula mengimpot ZamZam Cola.

Jika kita lihat boikot adalah salah satu kekuatan umat islam untuk menggerunkan musuh-musuh Allah dan melemahkan ekonomi mereka serta dapat mendesak mereka untuk memberhentikan serangan keatas rakyat palestin. Firman Allah S.W.T yang bermaksud:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu mampu dari segala jenis kekuatan dan pasukan-pasukan berkuda yang disiapkan untuk berperang untuk menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan) .[ Surah al-Anfal:60]

Dalam ayat tersebut jelas Allah memerintahkan kaum muslimin agar menyediakan segala jenis apa sahaja kekuatan yang ada supaya dapat menggerunkan musuh dan BOIKOT dan DEMONSTARSI termasuk salah satunya.

Bukan itu sahaja malah boikot juga dapat menzahirkan sifat wala’ dan bara’ sesama saudara umat islam kerana berwala’ (sikap setia) terhadap orang-orang yang berakidah islam dan memusuhi orang-orang yang menentangnya adalah satu cabang iman. Firman Allah S.W.T yang bermaksud:

Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan shalat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk (kepada Allah). Dan barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.(Surah Al-Maidah :55-56). Dan Allah berfirman:

Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara (Surah Al-Hujurat :10).

Oleh itu sikap wal’ dan bara’ perlu ada pada setiap umat islam kerana ia merupakan satu cabang yang penting dan sikap itu dapat menzahirkan keimanan kita kepada Allah SWT.

Demonstrasi termasuk tasyabbuh golongan kafir?

Masalah berkaitan dengan demonstrasi ada juga beberapa pandangan mengatakan demonstrasi adalah termasuk dalam tasyabbuh golongan kafir malah ada yang mengatatakan sama seperti khawarij dan perkara itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW.

Penulis tertarik apa yang dikatakan Dr Asri dalam artikelnya “ Palestin:Tanggungjawab Persaudaraan Dan Kemanusiaan” bahawa “Islam bersikap adil. Islam tidak pernah menyatakan setiap mereka yang tidak menganut Islam itu adalah musuh Islam. Demonstrasi di seluruh dunia pada hari ini turut dilakukan oleh mereka yang bukan Islam. Islam hanya bermusuh dengan mereka yang melancarkan permusuhan dan kezaliman kepada umat Islam. Samada permusuhan itu atas kebencian kepada agama ini, atau atas sikap yang ingin menzalimi orang lain.

Kemudian, Islam tidak menerima dan membantah kezaliman di mana sahaja ia dilakukan. Samada ke atas muslim atau bukan muslim, samada kepada insan atau binatang dan alam. Kita membantah kekejaman ke atas saudara seakidah kita di Palestin atas nama Islam dan kemanusiaan. Orang lain membantah atas dasar kemanusiaan.

Jika mereka yang bukan Islam dizalimi, kita tetap akan membantah atas dasar Islam dan kemanusiaan. Ini kerana prinsip Islam merangkumi prinsip kemanusiaan sejagat. Namun jika ada yang langsung tidak membantah, maka dia tiada prinsip Islam dan prinsip kemanusiaan.”

Syeikh Salman al-’Audah (Musyrif al-’Am Laman islamtoday.net) mengatakan “Kami melihat tidak mengapa umat Islam berhimpun untuk menyatakan protes mereka terhadap penderitaan saudara mereka di Palestin, dalam bentuk domentrasi itu aman dan jauh daripada menimbulkan gangguan dan menyusahkan penduduk atau merencatkan kerja-kerja mereka. Tidak ada di dalamnya perbuatan mungkar yang diharamkan oleh ALlah semampu mungkin. Ini adalah satu bentuk membantu saudara-saudara kamu, ia dapat memberi impak kepada Yahudi, dan kepada sekutu-sekutunya di setiap tempat. Impaknya juga dapat menyampaikan massage Islam ke masyarakat barat yang akal mereka sentiasa didominasi oleh Yahudi yang menyampaikan massage yang tidak benar kepada mereka. Asal dalam perkara-perkara seumpama ini (demonstrasi) adalah harus, dan tidak memerlukan dalil yang khusus (untuk membenarkannya). Sesungguhnya terdapat di dalam sirah, yang mana umat Islam keluar dengan dua barisan apabila islamnya Hamzah dan Umar, akan tetapi ianya lemah, akan tetapi memadailah tidak ada dalil yang melarang perkara seumpama ini (demostrasi) atau mengharamkannya, sebaliknya (domenstrasi itu) dilarang jika ianya akan membawa kepada kemudharatan, kerosakan dan kefasadan.”

Kenapa perlu menyamakan demonstrasi yang dilakukan mengikut prinsip-prinsip islam dengan demonstrasi golongan khawarij? Jika dilihat, kita ketahui cara mereka lakukan memang bertentangan prinsip-prinsip islam berserta dengan tujuannya tetapi demonstrasi yang dilakukan dengan mengikut prinsip islam adalah berbeza dengan demonstrasi puak khawarij tersebut malah kalau nak dikatakan sebagai ibadah , bagaimana mungkin dikatakan sebegitu? Padahal semua orang pun tahu demonstrasi bukan sebuah ibadah malah di Barat sendiripun ia tidak anggap sebagai satu ibadah atau amalan khas.Mereka hanya anggap ia hanyalah sebuah wasilah dalam politik, sama dengan menggunakan internet ataupun radio atau TV saat berpolitik dan berdakwah.Jangan lupa bahawa islam itu tidak menghapuskan budaya dan adat resam sesuatu bangsa atau negari selagi ia tidak bercanggah dengan prinsip-prinsip islam kerana itulah antara faktor yang membawa islam berkembang pantas.

Dalam hadis Abu Daud hadith no. 2353 dan Hakim hadith no. 1698 juz 1 hal. 432 dan disahihkannya bahawa Nabi SAW bersabda:

“Agama akan selalu tegak selama manusia menyegerakan berbuka, kerana orang-orang Yahudi dan Nasrani melewatkannya”

Jika dilihat pada hadis tersebut orang islam, yahudi dan nasrani mereka semua berbuka jadi dari konsep itu sama cuma yang membezakannya hanya dari sudut “menyegerakannya” dan “melewatkannya”.

Daripada hadis tersebut penulis berpendapat demonstrasi boleh termasuk dalam tasyabbuh jika dilakukan seperti golongan-golongan khawarij tersebut tetapi jika kita mengubahnya mengikut prinsip-prinsip islam maka ia tidak termasuk tasyabbuh seperti mana dalam hadis di atas. Mereka berbuka kita pun berbuka TETAPI Nabi SAW mengubahnya caranya supaya tidak sama dengan yahudi dan Nasrani.

Contoh lain seperti ikhtisar dalam solat iaitu meletakkan tangan di atas pinggang kerana sunnah meletak tangan kanan di atas tangan kiri pada waktu solat adalah di atas dada bukan di atas pinggang. Jika tidak ia merupakan perbuatan orang-orang yahudi. Seperti yang dinyatakan A’isyah Radhiallahu ‘anha bahawa dia membenci berikhtishar dalam solat.

Katanya: Jangan menyerupai orang-orang yahudi . Dan katanya “ Sesungguhnya orang-orang Yahudi mengerjakan yang demikian itu. [Sahih Bukhari, Fathul Bari hadith no.3458]

Jika dilihat hadis itu orang Yahudi solat berdiri juga, sama dengan islam cuma yang membezakannya dari segi kedudukan tangan. Begitu juga dengan demonstrasi jika diubah mengikut prinsip-prinsip islam adakah itu juga tasyabbuh? Itu jika dilihat dari sudut ibadah tapi ia bukan ibadah khusus.Ia termasuk wasilah untuk menyuarakan pendapat.

Malah Nabi s.a.w pernah bersabda :

Kalian lebih tahu hal ehwal dunia kamu.[HR Muslim di dalam sahih Muslim, kutab al-Fafhail, hadis no: 2363]

Maknanya amat jelas. iaitu agama tidak turut campur dalam urusan-urusan manusia yang melibatkan perkara duniawi melainkan perkara ibadah. Jadi demonstrasi termasuk dalam hadis tersebut.

Dr Yusof al-Qaradhawi menyatakan demonstrasi termasuk dalam Lilwasail hukmul maqasid”iaitu hukum perantara mengikut hukum tujuan. Ia seumpama tv. Ia adalah perkara yang baru. Jika digunakan untuk tujuan kebaikan maka diharuskan atau disunatkan. Jika digunakan untuk tujuan keburukan maka diharamkan.Ini termasukalah hukum demonstrasi. Ia bergantung kepada tujuan diadakan demokrasi tersebut.

Sebelum kita menjustifikasikan demonstrasi termasuk adalah peniruaan daripada orang kafir baik dikaji dulu secara terperinci. Kemungkinan orang baratlah yang meniru kita dan jika kita lihat banyak juga golongan Barat telah meniru kaum muslimin dalam berbagai masalah, dari masalah ilmu pengetahuan alam ,sosial, dari masalah sastera, kedoktoran dan pelbagai lagi.dan penulis akan kemukan bahawa demonstrasi pernah dilakukan oleh para sahabat samada perseorangan atau ramai. Antaranya:

- Demonstrasi Abu Dzar RA saat ia baru masuk Islam. Diriwayatkan saat ia baru masuk Islam, Nabi SAW sudah melarangnya [ berdemonstrasi ] untuk menunjukkan keislamannya di depan umum, namun ia bersikap keras dan berkata: “Demi ALLAH! Akan aku sampaikan risalah ini secara terang-terangan di depan mereka semua!” dan Nabi SAW membiarkannya. Maka Abu Dzar pun melakukannya.[Shahih Muslim, IV/1919-1925 ].

- Demonstrasi para Shahabat RA, melakukan solat secara terang-terangan di Ka’bah setelah Islamnya Umar RA. Berkata Ibnu Mas’ud RA: “Sungguh kami takut melakukan solat terang-terangan di Ka’bah sebelum Umar masuk Islam, namun setelah ia masuk Islam maka ia berani mengajak mereka bertengkar, sehingga kami berani melakukan solat terang-terangan disana [ Fathul Bari’, VII/41, 177]

Jika hendak mengatakan demonstrasi membawa kerosakan sama juga di pasaraya-pasaraya ramai pemuda pemudi berpeleseran dan berapa banyak berlakunya penzinaan, kecurian dan pelbagai lagi masalah.Haramkanlah juga pasaraya tersebut.

Dan penulis mengatakan sekali lagi bahawa demonstrasi seperti sebuah wasilah untuk menyuarakan pendapat seperti juga internet. Di internet berbagai-bagai tuduhan dan fitnah boleh dilakukan dan berjuta-juta manusia boleh melihat dan membacanya sama ada percaya atau tidak. Kenapa anda tidak mengharamkannya terus, sedangkan mudaratnya lebih tinggi daripada demonstrasi dan mereka melakukan demonstrasi mengikut prinsip-prinsip islam jika tidak ikut bagi penulis memang dilarang sedangkan di internet tidak sebegitu?

Firman Allah S.W.T yang bermaksud:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu mampu dari segala jenis kekuatan dan pasukan-pasukan berkuda yang disiapkan untuk berperang untuk menggentarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedang Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalasi dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan) .[ Surah al-Anfal:60]

Penulis mengatakan demonstrasi dan boikot termasuk dalam dalil tersebut kerana dengan boikot boleh melumpuhkan ekonomi dan demonstrasi bergantung sepenuhnya ke atas kekuatan para peserta dan bilangan yang mengambil bahagian. Lagi ramai lagi memberi kesan seperti demonstrasi yang dirancang secara besar-besaran apabila berlakunya krisis ekonomi 1998 di Indonesia. Presiden Suharto terpaksa melepaskan jawatannya kerana desakan rakyat. Begitu juga demonstrasi mengutuk kekejaman yahudi walaupun tidak memberi kesan sepenuhnya tetapi ia dapat memberi kesedaran umat islam dan bukan islam tentang kekejaman israel dan pelbagai lagi. Malah ia dapat mempengaruhi pemerintah mereka untuk mendesak Israel karena tekanan dari republik dan massa pendukung parti mereka, oleh sebab itulah maka kami menganggapnya termasuk amar ma’ruf nahyul munkar, karena perbuatan Israel menjajah Palestina termasuk kemungkaran besar dan mengubahnya dengan apa yang kita mampu saat ini adalah wajib berdasarkan kaedah usul fiqh: “Mudharat itu dicegah seberapa yang mampu”

Jadi bagi mereka yang tidak mampu pergi berperang buatlah sekadar yang mampu kita lakukan.malah boikot tersebut boleh menjadi wajib jika ulil amri memerintah rakyat untuk memboikot.

-ibnumustafa-

Thursday, May 20, 2010

JOM BOIKOT "Everybody Draw Mohammed Day!"

Allah Ta'ala berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لا يَأْلُونَكُمْ خَبَالا وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

"Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya." - Surah Ali Imran; ayat 118.

Wahai saudara ku sekalian kaum muslimin dan muslimat yg dirahmati Allah.. Nabi MUHAMMAD SAW Junjungan Mulia yang kita cintai hari ini dicaci hina oleh kaum KAFIR LAKNATULLAH 'ALAIH..

Diumumkan kepada seluruh umat Islam yang mengimani enam rukun iman, dimana salah satunya adalah beriman kepada para Rasul untuk sama-sama memprotes salah satu bentuk tindakan liar orang-orang liberal menyemarakkan kemarahan umat Islam dengan membuat sebuah event/kegiatan di laman sosial terkenal dunia laman Facebook dengan tajuk.. "Everybody Draw Mohammed Day" dimana hari untuk semua orang bebas menggambarkan watak Junjungan Mulia Nabi Muhammad SAW.

Dan diharapkan kepada semua BLOGGER MUSLIM agar pesanan ini di copy paste dan disebarkan lagi seberapa segera untuk aksi solidariti muslim..

Dan kepada mereka yg memiliki akaun laman sosial facebook bolehlah membuat salinan dan berkongsi bersama pesanan ini di wall masing2. Pada creator group2 Islam sila hantar pesanan ini ke semua ahli dengan seberapa segera.

copy saja pesanan ini dan sebar seluasnya:

INFO : WAKE UP-CALL.
"Kompetisi Internasional Menggambar Sketsa Nabi MUHAMMAD SAW pada 20 Mei 2010 Event di FACEBOOK."

Judul: Setiap Orang Menggambar MUHAMMAD.
Lebih dari 12,000 seniman dan karikatur iblis telah berdaftar....

Protest dan Hapus Even ini dengan KLIK di sini:

http://www.buzzpk.com/how-and-why-to-boycott-facebook/

Report terhadap Event ini.
dengan KLIK sini:

http://www.facebook.com/event.php?eid=113257775375783&ref=ts

"BOIKOT FACEBOOK, pada 20 Mei 2010"

NB :
  • TAMPILKAN INFO INI DI DINDING FB SAHABAT
  • SEBARKAN INFO INI DI DUNIA MAYA DAN DUNIA NYATA
  • JIKA KAMU SEMUA DARI BAHAGIAN MEDIA DAN CETAK SILA PUBLISITIKAN BERITA INI
SALAM JIHAD :
  • MATI SYAHID DAN HIDUP MULIA ADALAH TUJUAN DAN MATLAMAT KITA
  • TEGAKKAN SYARIAT ISLAM DI DUNIA ALLAH SAMPAI KIAMAT
  • LAWAN PARA KAFIR, LAWAN TETAP LAWAN!
ALLAHU AKBAR !!!...
ALLAHU AKBAR !!!...
ALLAHU AKBAR !!!...

Mari kita sama2 berdoa kepada ALLAH atas semua hinaan ini.. semoga ALLAH SWT MENGAZABKAN KAUM KAFIR DENGAN AZAB YANG AMAT BESAR...

Amieen Ya ALLAH Ya Rabb al 'Alamieen..

Wa'alaikumsalam wrt wbr..

-ibnumustafa-

Friday, May 14, 2010

Teka Teki Imam Al-Ghazali

Suatu hari, Imam Al-Ghazali berkumpul dengan murid-muridnya lalu beliau bertanya:

Imam Ghazali = "Apakah yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?"

Murid 1 = "Orang tua"
Murid 2 = "Guru"
Murid 3 = "Teman"
Murid 4 = "Kaum kerabat"


Imam Ghazali = "Semua jawapan itu benar. Tetapi yang paling dekat dengan kita ialah MATI. Sebab itu janji Allah SWT bahawa setiap yang bernyawa pasti akan mati ( Surah Ali-Imran :185)."

Imam Ghazali = "Apa yang paling jauh dari kita di dunia ini?"

Murid 1 = "Negeri China"

Murid 2 = "Bulan"

Murid 3 = "Matahari"

Murid 4 = "Bintang-bintang"


Imam Ghazali = "Semua jawapan itu benar. Tetapi yang paling benar adalah MASA LALU. Bagaimanapun kita, apapun kenderaan kita, tetap kita tidak akan dapat kembali ke masa yang lalu. Oleh sebab itu kita harus menjaga hari ini, hari esok dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran Agama."

Imam Ghazali = "Apa yang paling besar didunia ini?"

Murid 1 = "Gunung
"
Murid 2 = "Matahari"

Murid 3 = "Bumi"


Imam Ghazali = "Semua jawapan itu benar, tapi yang besar sekali adalah HAWA NAFSU (Surah Al A'raf: 179). Maka kita harus hati-hati dengan nafsu kita, jangan sampai nafsu kita membawa ke neraka."

Wallahualam..

-ibnumustafa-

Friday, May 7, 2010

Setiap yang bernyawa pasti akan mati..


Firman Allah Ta’ala:

Firman Allah SWT yang bermaksud: “Katakan (wahai Muhammad) sebenarnya maut yang kamu melarikan diri daripadanya itu, tetaplah ia akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui segala yang ghaib dan nyata, lalu ia memberitahu kepada kamu apa yang kamu telah lakukan (serta membalasnya).

Mereka yang meninggal dunia pada hari Jumaat akan terlepas soal jawab kubur hingga hari Kiamat. Hadith Rasulullah SAW yang bermaksud: Tidak seorang muslim yg mati pada hari Jumaat atau pada malam Jumaat kecuali diselamatkan Allah daripada fitnah kubur.

Tiap-tiap yang hidup pasti akan mati. Daripada Nya kita datang dan kepada Nya kita kembali.

Al-Fatihah untuk arwah Pak Chaq Din dan Mak Long Kiah yg telah kembali ke Rahmatullah.. semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan dikalangan orang2 yang beriman.. Amieen..

-ibnumustafa-